• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om tilskot til aktivitetar for personar med utviklingshemming

Informasjon

Ålesund kommune gir innafor ramma for den bevilling som kvart år står til disposisjon tilskot til lag og organisasjonar til aktivitetar for personar med utviklingshemming.

Tilskot kan gjevast anten som;

  1. Tilskot som kan bli gitt for ei periode på inntil tre år om gongen (faste tilskot). Tilskota skal vere med å støtte opp under aktivitetar eller innsatsar som varer over tid, og som kan gi meir føreseielege vilkår for drift.

    eller

  2. Tilskot som gjeld for eitt år om gongen. Til dømes tilskot til spesifikke arrangement, aktivitetar eller innsatsar med kortare varigheit. Tilskota vil ha ei ramme på inntil kr. 15.000,- pr. lag/organisasjon

Lag og organisasjonar kan søke på begge tilskota. Det må kome tydeleg fram i søknaden kva type tilskot ein søker.

Krav til søknad:
- Gjer greie for kva prosjektet/aktiviteten/tiltaket det vert søkt midlar til
- Gjer greie for kva midlane skal brukast til
- Gjer greie for kva budsjett ein har til prosjektet/aktiviteten/tiltaket
- Legg ved søknaden:
       - Årsmelding
       - Rekneskap for føregåande år
       - Budsjett for det året det vert søkt tilskot for

Informasjon og retningsliner finn du på Ålesund kommune si heimeside under tilskot til lag og organisasjonar for funksjonshemma.

Søknadsfrist er 22.12.2022

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader